Mục lục

Hướng dẫn them user vao group trong linux mới nhất 2020

Xếp hạng bài viết này

them user vao group trong linux là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề them user vao group trong linux. Trong bài viết này, lamweb.vn sẽ viết bài Hướng dẫn them user vao group trong linux mới nhất 2020.

Them User Vao Group Trong Linux

Hướng dẫn them user vao group trong linux mới nhất 2020

user là gì ?

  1. user là người đủ sức truy cập đến hệ thống.
  2. người dùng có username và password.
  3. Có hai loại user: super user và regular người dùng.
  4. Mỗi người dùng còn có một định danh riêng gọi là UID.
  5. Định danh của người dùng bình thường dùng trị giá tính từ lúc 500.

nhóm là gì ?

  1. nhóm là tụ hội nhiều người dùng lại.
  2. Mỗi user luôn là thành viên của một group.
  3. Khi tạo một user thì mặc định một group được tạo ra.
  4. Mỗi nhóm còn có một định danh riêng gọi là GID.
  5. Định danh của group thường dùng trị giá tính từ lúc 500.

1. Các file dữ liệu:

1.1 /etc/passwd: Lưu thông tin account của người dùng
– thăm dò thông tin người dùng

#cat /etc/passwd

#cat /etc/passwd | more
=> Mỗi người dùng xây dựng được lưu trên một dòng
Ví dụ:image001– Khi tạo một người dùng thì mặc định linux tạo thêm một group primary cùng tên với user và chứa người dùng đó.

– user có id = 0 thì đó là user có quyền root

id = 1 – 99: sử dụng cho system service
id = 100 – 499: dùng cho system cài thêm
id >=500: dùng cho người dùng và group thường

1.2 /etc/shadow: Lưu thông tin password của user
#cat /etc/shadow
Ví dụ:

nv1:$1$T4CJrUJC$hfkHtryc5TprrlKAqGNAr/:15013:0:99999:7:::

– người dùng name
– password đang mã hóa
– ngày đổi passwd sau cùng (1/1/1970 + số ngày đến ngày hôm nay)
– 0: một ngày sau mới đủ sức đổi passwd
1: k gia hạn đổi passwd
– ngày hết hạn của passwd cùng

1.3 /etc/group: Lưu thông tin của nhóm
2. thống trị user

useradd: tạo user
-c: comment (chú thích)
-d: home directory (thư mục cá nhân)
-G: mang user vào group
-M: k tạo thư mục một mình
-n: k tạo primary groupngười dùng xây dựng sẽ được đưa vào nhóm users
-s: chỉ định shell

passwd: đặt password cho user
-l: lock người dùng
-u: unlock người dùng
-d: disable passwd
userdel: xóa người dùng
-r: xóa luôn thư mục các nhân
– Tạo user nv1, nv2 có home directory là thư mục /home

#useradd –c “ke toan” nv1
#useradd –c “ke toan” nv2

– Tạo user kt1, kt2 có home directory là thư mục /ketoan

#mkdir /ketoan
#useradd –c “ke toan” –d /ketoan/kt1 kt1
#useradd –c “ke toan” –d /ketoan/kt2 kt2
#cat /etc/passwd
#ll /ketoan
#ll /home

– Đặt password cho user kt1, kt2

#passwd kt1
#passwd kt2

3. cai quản group

groupadd: tạo group
groupdel: xóa nhóm

– Tạo group kinhdoanh
#groupadd kinhdoanh
– Tạo người dùng kd1, kd2 và mang vào group kinhdoanh vừa mới tồn tại
#useradd –G kinhdoanh kd1
#useradd –G kinhdoanh kd2

#cat /etc/group

– xem id và group của người dùng kd1
#id kd1

LAB: Tạo các phân khúc sau và đưa chúng vào nhóm tương ứng

nhómuser
ketoankt1/123
kt2/123
nv1/123
kinhdoanhkd1/123
kd2/123
nv2/123
nhanviennv1/123
nv2/123

– Tạo group

# groupadd ketoan
# groupadd kinhdoanh
# groupadd nhanvien

– Tạo người dùng

# useradd kt1 # useradd kt2
# useradd kd1 # useradd kd2
# useradd nv1 # useradd nv2

– mang người dùng vào group tương ứng

# usermod –G ketoan kt1 # usermod –G ketoan kt2
# usermod –G kinhdoanh kd1 # usermod –G kinhdoanh kd2
# usermod –G nhanvien nv1 # usermod –G nhanvien nv2
# usermod –aG ketoan nv1 # usermod –aG kinhdoanh nv2

4. Multi user login:
Chỉ hoạt động trên chế độ command line
logout: logout ra khỏi người dùng
đã hoạt động trên chế độ command line, đủ sức dùng tổ hợp phím ALT+F2, ALT+F3, ALT+F4, … để login bằng một người dùng không giống mà k cần logout.
Ví dụ:

ALT+F2: login kt1
ALT+F3: login kt2
ALT+F4: login kd1
ALT+F1: login root

who: lý giải những người dùng nào vừa mới login nền tảng
whoami: cho biết vừa mới login vào hệ thống bằng người dùng nào
su: cho phép chuyển sang dùng người dùng khác mà không cần logout, exit: thoát khỏi lệnh su.
#su – kt1
#exit
#exit
– đưa user bình thường kt1 có quyền bị hạn chế, thành user có quyền root
#su – kt1
#mkdir /datakt1 //Không tạo được thư mục vì k có quyền
#su – root
#vi /etc/passwd
user kt1 có thông tin: kt1:x:501:501:ke toan:/ketoan/kt1:/bin:bash
Sửa thành: kt1:x:0:0:ke toan:/ketoan/kt1:/bin:bash
#su – kt1
#mkdir /datakt1 //thành công
Thực hiện lệnh với quyền root
– user kd1 là một user có quyền bị hạn chế nên k thể tạo ra user mới, ta muốn người dùng này có thể tạo được người dùng
– login kd1 tạo người dùng kd3
#useradd kd3 //không thành công
– login root cấu ảnh cho phép user kd1 sử dụng lệnh useradd
#vi /etc/sudoers
image005
root ALL=(ALL) toàn bộ

root: người dùng
ALL: sử dụng được computer nào
ALL: sử dụng được lệnh nào

6. Các thiết lặp mặc định: /etc/default/useradd
#vi /etc/default/useradd

# useradd defaults file
GROUP=100 //group users
HOME=/home //home directory
INACTIVE=-1 //
EXPIRE= // thiết lặp ngày hết hạn của account
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel // khi tạo người dùng mới thì thư mục skel sẽ được copy cho user

Sửa thành

GROUP=100
HOME=/kinhdoanh
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
/etc/login.defs
Các thiết lặp mặc định passwd của người dùng

7. cai quản người dùng – nhóm trên giao diện đồ họa
System/administration/users and groups
8. Tạo nhiều user
#vi taouser

clear
read -p “Ma user can tao (kt, kd, …): ” code
read -p “So người dùng can tao: ” n
while [ $n -gt 0 ]
do
useradd $code$n
echo “123456” | passwd $code$n –stdin
n=$[ $n – 1]
done

#sh taouser

Nguồn: https://sinhvientot.net/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please select listing to show.