Mục lục

Hướng dẫn cách lấy ngày giờ hiện tại trong php mới nhất 2020

Xếp hạng bài viết này

lấy ngày giờ hiện tại trong php là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề lấy ngày giờ hiện tại trong php. Trong bài viết này,lamweb.vn sẽ viết bài viết Hướng dẫn cách lấy ngày giờ hiện tại trong php mới nhất 2020.

Lấy Ngày Giờ Hiện Tại Trong Php

Mục lục

Hướng dẫn cách lấy ngày giờ hiện tại trong php mới nhất 2020.

tips auto lấy Năm hiện tại

dùng hàm Date() để auto cập nhật năm ngày nay trên website:

© 2010-echo date("Y");?>

mở editor

định hướng Thời Gian Với Hàm Date().

Dưới đây là một số format thường được sử dụng:

 • h − Giờ trong định hình 12h (01 tới 12)
 • i − Phút, từ khi 0 (00 tới 59)
 • s − Giây, kể từ 0 (00 tới 59)
 • a – Chữ thường của Ante meridiem và bài viết meridiem (am và pm)

Ví dụ:

Dưới đây biểu diễn thời gian cho đến nay theo định dạng vừa mới được đặt sẵn.

echo"Bây giờ là " . Date("h:i:sa");?>

mở editor

để ý:
Hàm date() trong PHP sẽ trả về ngày/giờ hiện giờ của máy chủ.

định dạng Múi Giờ

Nếu thời gian bạn nhận lại từ đoạn code k chuẩn xácđủ nội lực do máy chủ
của bạn đang ở một đất nước khác hoặc được thiết lập cho một múi giờ không giống.

do vậy, nếu bạn cần thời gian chuẩn xác theo một vị trí cụ thể, bạn đủ nội lực
đặt lại múi giờ.

Ví dụ:
Dưới đây đặt múi giờ thành America / New_York, sau đó xuất ra thời
gian ngày nay theo định hình được đặt sẵn.

date_default_timezone_set("America/New_York");echo"Bây giờ " . Date("h:i:sa");?>

mở editor

Hàm mktime() Trong PHP

Tham số timestamp tùy chọn trong hàm date () chỉ định dấu thời gian.

Nếu k chỉ định timestamp, hàm date() sẽ trả về ngày/giờ tại thời điểm hiện giờ
(như trong gợi ý trên).

Hàm mktime() trả về timestamp Unix cho một ngày. Timestamp Unix
chứa số giây giữa Unix Epoch (ngày 1 tháng 1 năm 1970 00:00:00 GMT) và thời
gian được chỉ định.

Cú pháp

mktime(giờ,phút,giây,tháng,ngày,năm)

gợi ý bên dưới định hình ngày và giờ từ tham số trong hàm mktime():

$day=mktime(11, 14, 54, 8, 12, 2014);echo"Bây giờ là " . Date("Y-m-d h:i:sa", $day);?>

xây dựng editor

định dạng Ngày Từ Một Chuỗi Với Hàm Strtotime ()

Hàm strtotime()được sử dụng để biến động dữ liệu trong một string thành kiểu thời gian Unix.

Cú pháp

strtotime(time,now)

ví dụ bên dưới định hình ngày và giờ từ hàm strtotime():

$d=strtotime("10:30pm August 30 2018");echo"Bây giờ là " . Date("Y-m-d h:i:sa", $d);?>

xây dựng editor

Khá đơn giản trong việc biến động một string thành một ngàydo đó bạn có
thể chỉ định các trị giá không giống nhau như sau:

$day=strtotime("tomorrow");echo date("Y-m-d h:i:sa", $day) . "
";$day=strtotime("next Saturday");echo date("Y-m-d h:i:sa", $day) . "
";$day=strtotime("+3 Months");echo date("Y-m-d h:i:sa", $day) . "
";?>

mở editor

ngoài ra, hàm strtotime()k hoàn toàn chính xáccho nên hãy nhớ check
các string bạn đặt trong đó.

Các gợi ý không giống

Ví dụ:
Dưới đây mang ra các ngày thứ Bảy trong 6 tuần tới:

$startdate = strtotime("Saturday");$enddate = strtotime("+6 weeks", $startdate);while ($startdate < $enddate) echo date("M d", $startdate) . "
";$startdate = strtotime("+1 week", $startdate);
?>

xây dựng editor

Ví dụ:
Dưới đây tính số ngày còn lại đến ngày 4 tháng 7:

$d1=strtotime("July 04");$d2=ceil(($d1-time())/60/60/24);echo"Có " . $d2 ." ngày tới 4/7.";?>

mở editor

 • Lập Trình website
 • PHP
 • Ngôn Ngữ Kịch Bản
30upvote 10downvote

cmt Lưu

Nhúng File trong PHP
comment

tut Liên Quan

 • PHP Cơ Bản

  PHP là ngôn ngữ kịch bản chạy trên máy chủ được sử dụng đa dạng để tạo các ứng dụng web. Được mô tả ra công chúng vào năm…
  Nguồn: internet.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please select listing to show.